PREGÀRIES 13 DE MARÇ

Sacerdot:
A vós Pare acudim perquè amb la teva misericòrdia escoltes el nostre prec.
Preguem per l‟Església i per totes les comunitat cristia-nes;
Que aquesta Quaresma ens sigui per a tots un ca-mí obert vers Déu i els germans.
Per la nostra comunitat cristiana, pels presents i ab-sents;
Que sapiguem viure aquests dies sants i ser testi-monis d’una conversió de cor.
Per totes les famílies en atur i marginades;
Que sapiguem exercir amb elles la caritat cristiana.
Pels països en conflicte on la violència s‟ha tornat el pa de cada dia;
Que els governants, portats per la justícia i la pau, aconsegueixin una bona convivència.
Sacerdot:
No ens deixis Pare, caure en la temptació i deslliura’ns de qualsevol mal. Amén