PREGÀRIES 20 DE MARÇ

Perquè el món progressi segons els teus designis;
I superem els obstacles injustos que ens impedei-xen el creixement.
Perquè l’Església, escoltant la Paraula del teu Fill,
Es faci ressò d’aquesta Paraula salvadora.
Perquè cada comunitat cristiana aparegui com a mun-tanya il·luminada;
On aprenguem els camins de la veritat i del goig centrats en Jesucrist.
Pels pobres i els que pateixen a causa de la crisi, de no tenir treball;
Que arribin a rebre la Bona Notícia salvadora a tra-vés de la nostra caritat i d’una solució justa.
Perquè aquesta Eucaristia, sigui per tots nosaltres;
Un vertader Tabor tot escoltant la Paraula de Fill